Хүсэлд хүрсэн амтыг цогцлоов

Олон улсын чанарын стандартад нийцсэн мах махан бүтээгдэхүүн

Санхүү болон нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр дадлагын оюутан дадлагажуулна..

Санхүүгийн дадлагын оюутны гүйцэтгэх үндсэн үүрэг- санхүүгийн тайлан гаргахад оролцох